ÅRSMØTET
holdes søndag 10. februar 2019 kl. 19.00 i Skulsfjord bygdehus.
Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen 20. jan. 2019.
Styret

 

Skogrydding/beiteskjøtsel
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.